ความรับผิดชอบของเรา / Our Responsibilities

ความรับผิดชอบของเรา

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน/SUSTAINABILITY MATERIALITY ISSUES

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/STAKEHOLDER ENGAGEMENT

กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/CLIMATE STRATEGY

2023 Performance Data