ผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากัด (“บริษัทฯ”) ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการ กองทรัสต์ (REIT Manager) ของกองทรัสต์ เป็นบริษัทจ ากัดซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในประเทศ ไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 35,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนซึ่ง เรียกช าระแล้ว 30,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 10 บาท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์โดยเฉพาะ และมีบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ เป็น จ านวนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบเป็น ผู้จัดการกองทรัสต์จากส านักงาน ก.ล.ต. แล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้อง 2206A ชั้น 22 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เลขทะเบียนบริษัท 0105558056893
โทรศัพท์ (662) 719-9557
โทรสาร (662) 719-9553
Website www.wha-ir.com
ผู้ถือหุ้นใหญ่ (สัดส่วนการถือหุ้น) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 98.54)
รายชื่อกรรมการ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล
นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นางอัญชลี ชวนิชย์
นายอภิชัย บุญธีรวร
นายปรัชญา เฉลิมวัฒน์
นายอนุชิต อนุชิตานุกูล
นายอัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ที่มา : บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ข้อมูล ณ วันที่ : 31 ธันวาคม 2565

หน้าที่โดยทั่วไป
หน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์