ทรัพย์สินที่เข้าลงทุน

ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุน

กองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในสิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี ใน Ready Built Factory (อาคารโรงงาน) และ Ready Built Warehouse (คลังสินค้า)

  • ปี 2559 กองได้เริ่มจัดตั้งขึ้นและเข้าลงทุนทรัพย์สินครั้งแรกใน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ด้วยขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม 261,458 ตร.ม. ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง
  • ในวันที่ 4 มกราคม 2561 กองได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งที่สอง ด้วยขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม 55,131 ตร.ม. ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี
  • ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 กองได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งที่สาม ด้วยขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม 15,916 ตร.ม. ในจังหวัดสระบุรี
  • ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 กองได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินครั้งที่สี่ ด้วยขนาดพื้นที่เช่าอาคารรวม 48,127 ตร.ม. ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี

ทำให้ขณะนี้กองทรัสต์มีพื้นที่เช่าอาคารรวม 380,632 ตร.ม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ/นิคมอุตสาหกรรม จังหวัด จำนวน (ยูนิต) พื้นที่ (ตร.ม.)
โรงงาน
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) ระยอง/ชลบุรี 38 150,828
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ESIE) ระยอง 41 57,752
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) ชลบุรี 24 23,916
เขตประกอบอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL) สระบุรี 18 37,714
    121 270,210
คลังสินค้า
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP 1) ชลบุรี 2 16,820
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2) ชลบุรี 12 56,120
ดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) ระยอง 11 37,482
    25 110,422
    146 380,632