โครงสร้างกองทรัสต์

โครงสร้างการจัดหาประโยชน์ของทรัพย์สินภายหลังจากที่กองทรัสต์ลงทุน