เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

WHAIR Information

สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ WHAIR
(Fact Sheet)

PDF 343 KB.

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR

PDF 321 KB.

Leaflet ของบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

PDF 681 Kb.

 

Subscription Form

เอกสาร ดาวน์โหลด
EN TH
เอกสารใบจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล WHAIR
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ WHAIR
2. ข้อมูลส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของ WHAIR (Fact Sheet)
3. ใบรับรองการจองซื้อหน่วยทรัสต์ WHAIR
4. ใบจองซื้อหน่อยทรัสต์ของ WHAIR

* กรณีที่ต้องการพิมพ์เอกสารเพื่อนำไปใช้จองซื้อ กรุณาพิมพ์ในกระดาษขนาด Legal เท่านั้น