เอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด

WHAIR Information

สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ WHAIR
(Fact Sheet)

PDF 343 KB.

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHAIR

PDF 321 KB.

Leaflet ของบริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

PDF 681 Kb.

 

Subscription Form

เอกสาร ดาวน์โหลด
EN TH
แจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช HREIT
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ HREIT
2. ข้อมูลส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของ HREIT (Fact Sheet)
3. ใบรับรองการจองซื้อหน่วยทรัสต์ HREIT
ออกโดยบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ หากผู้ถือหน่วยทรัสต์ยังไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว โปรดติดต่อนายทะเบียน (บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) หมายเลขโทรศัพท์ 02 009 9999
4. ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ของ HREIT

* กรณีที่ต้องการพิมพ์เอกสารเพื่อนำไปใช้จองซื้อ กรุณาพิมพ์ในกระดาษขนาด Legal เท่านั้น