ข่าว

คอลัมน์: จับประเด็น: HREIT เพิ่มทุนครั้งที่ 1

ย้อนกลับ18 ธันวาคม 2560

นางสาวกาญจนา เอื้อโอบอ้อม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราช รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) เปิดเผยว่า จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,690 ล้านบาท โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์เป็น 3 ส่วน จำนวนไม่เกิน 133,280,000 หน่วย ในช่วงราคาการเสนอขายเบื้องต้น 8.20-8.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งผู้สนใจจองซื้อหน่วยทรัสต์จะต้องชำระราคาจองซื้อที่ราคา 8.30 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการจองซื้อหน่วยทรัสต์ HREIT ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ในวันที่ 15 และ 18-21 ธ.ค.2560

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์